Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường lập hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh. Cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có trách nhiệm giao cho các đơn vị tổ chức thẩm định và ra quyết định sáp nhập, chia, tách trường TCCN;

Bước 2: Thẩm định sáp nhập, chia, tách trường

- Đối với trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành thì đơn vị được giao quản lý, theo dõi giáo dục TCCN của Bộ, ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ, ngành tổ chức thẩm định. Đối với trường TCCN thuộc tỉnh thì Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thẩm định;

- Văn bản thẩm định do người đứng đầu cơ quan chủ trì thẩm định ký. Nội dung văn bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định: thống nhất việc sáp nhập, chia, tách trường; không thống nhất việc sáp nhập, chia, tách trường, cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án.

Bước 3: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường

Sau khi thẩm định, nếu thống nhất việc sáp nhập, chia, tách trường, cơ quan chủ trì thẩm định dự thảo quyết định trình cấp có thẩm quyền ký quyết định sáp nhập, chia, tách trường TCCN. Quyết định sáp nhập, chia, tách trường TCCN phải gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý (trừ các trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bước 4: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo lập hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh ra Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp.

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời cho tổ chức biết và nêu rõ lý do không cấp.

 Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách trường;

b) Đề án sáp nhập, chia, tách trường với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

- Các ngành dự kiến đào tạo;

- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

- Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường;

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đối với trường TCCN trực thuộc bộ).

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (đối với trường TCCN thuộc tỉnh)

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đối với trường TCCN trực thuộc bộ), của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (đối với trường TCCN thuộc tỉnh).

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Có Đề án sáp nhập, chia, tách trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án sáp nhập, chia, tách trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu